top of page
History

คุณวิมล  นามประกาย  และคุณดาเรียน นามประกาย        

ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2506  ท่านทั้งสองได้ริเริ่มจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จนได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า ในนามห้างหุ้นส่วน จำกัด และเปลี่ยนเป็นบริษัทโตโยต้าสกลนคร (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จํากัด เมื่อปี พ.ศ.2535 เป็นธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และให้บริการหลังการจำหน่าย

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 คุณชาญยุทธ นามประกาย  

ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

โตโยต้าสกลนคร ต่อมาเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าสกลนคร (1992)

ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2553

Mission
TWAY

CHALLENGE

ความท้าทายนําเราไปสู้การตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเพื่อให้บรรลุ และตระหนักถึงเป้าหมายนั้นๆ ด้วยความคิดกล้าหาญและความ คิดสร้างสรรอย่างต่อเนื่อง

RESPECT

การให้ความนับถือสูงสุดแก่บุคคลอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน อย่างจริงใจ ทั้งกับลูกค้า และ องค์กร

KAIZEN

ความพยายามในการปรับปรุงที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง การแสวงหาทาง แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบเดิม

TEAMWORK

การทํางานเป็นทีม โดยการสร้างโอกาศให้มีการปรึกษาหารือกัน อย่างเปิดเผย และ ยุติธรรมดึงเอาความสามารถพนักงาน แต่ละคนมาใช้อย่างเต็มที่ ใส่ใจคนอื่นๆแทนที่จะนึกถึงตัวเองทั้งในระดับบุคคล และ องค์กร

ด้วยหวังว่าบริษัทจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณค่า

KENCHI-KENBUTSU

การวิเคราะห์ถึงลักษณะของสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ลงความเห็นร่วมกัน หาแนวทางสรุป และ ทําการตัดสินใจที่

เหมาะสม และฝ่าฟันปัญหาด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถ

Map

TOYOTA SAKON NAKHON CO.,LTD 

(Head office)

บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

333 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

 

333 Nittayo Rd. Tambon Tatchoengchum

Amphur Muang Sakon Nakhon

Sakon Nakhon

Thailand

47000

Tel: 042-711115, 042-712888

Fax: 042-717135

สาขาสนามบิน

320 หมู่ 10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

320 Moo 10  Tambon Hanghong

Amphur Muang Sakon Nakhon

Sakon Nakhon, Thailand, 47000

Tel: 042-700999

Fax: 042-162050

Body and Paint service center

ศูนย์บริการตัวถังและสี

51 หมู่ 10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

 

51 Moo 10, Tambon Hanghong

Amphur Muang Sakon Nakhon

Sakon Nakhon

Thailand

47000

Tel: 042-162087-9 (305)

Fax: 042-162086

TOYOTA SAKON NAKHON USED CAR.,LTD

บริษัท โตโยต้าสกลนคร ยูสคาร์ จำกัด

45 หมู่ 10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

 

45 Moo 10  Tambon Hanghong

Amphur Muang Sakon Nakhon

Sakon Nakhon

Thailand

47000

Tel: 042-162087-9

Fax: 042-162086

Address
bottom of page